Academic Catalogs

Chình Sàch Bất Kỳ Thị

Học khu cam kết thực hiện các khái niệm và nguyên tắc bình đẳng trong giáo dục và việc làm cho tất cả mọi người, và không phân biệt đối xử bất hợp pháp trong việc cung cấp cơ hội giáo dục hoặc việc làm cho bất kỳ ai vì chủng tộc, màu da, giới tính, đặc điểm giới tính, thể hiện giới tính, tôn giáo, tuổi tác, quốc gia, nguồn gốc tổ tiên, khuynh hướng tình dục, tình trạng hôn nhân, tình trạng y tế, thể chất hoặc khuyết tật tâm thần, tình trạng quân nhân hoặc cựu chiến binh, hoặc thông tin di truyền. Cam kết này áp dụng cho mọi khía cạnh của giáo dục và hành động nhân sự và thực hành trong việc làm, phát triển, thăng tiến và đối xử của nhân viên, sinh viên và công chúng.