Academic Catalogs

Chình Sàch Bất Kỳ Thị

Cơ Quan cam kết theo đúng quan điểm và nguyên tắc tạo cơ hội bình đẳng trong giáo dục và việc làm cho tất cả mọi người, và không phân biệt đối xử bất hợp pháp trong việc cung cấp các cơ hội giáo dục và việc làm cho bất kỳ ai vì lý do sắc tộc, màu da, phái tính, đặc điểm giới tính, thể hiện giới tính, tôn giáo, tuổi, quốc gia nơi xuất thân, nguồn gốc tổ tiên, xu hướng tính dục, tình trạng hôn nhân, bệnh tật, khuyết tật về thể chất hoặc tinh thần, tình trạng quân ngũ hoặc cựu chiến binh, hoặc thông tin di truyền. Cam kết này áp dụng cho mọi hành động và cách thức hành động liên quan tới giáo dục và nhân sự trong việc làm, phát triển, thăng tiến, và đối xử với các nhân viên, học sinh và công chúng.