Academic Catalogs

Non-Discrimination Statement

The Coast Community College District is committed to equal opportunity in educational programs, employment, and all access to institutional programs and activities.

The District does not discriminate unlawfully in providing educational or employment opportunities to any person on the basis of race or ethnicity, gender, gender identity, gender expression, religion, age, national origin, sexual orientation, marital status, medical condition, pregnancy, physical or mental disability, military or veteran status, or genetic information or because he/she is perceived to have one or more of the foregoing characteristics, or based on association with a person or group with one or more of these actual or perceived characteristics.

Coast Community College District está comprometido con la igualdad de oportunidades en los programas educativos, el empleo y todo acceso a los programas y actividades institucionales. 

El Distrito no discrimina ilegalmente al brindar oportunidades educativas o laborales a ninguna persona por motivos de raza o etnia, género, identidad de género, expresión de género, religión, edad, nacionalidad, orientación sexual, estado civil, afección médica, embarazo, o discapacidad mental, estado militar o de veterano, o información genética o porque se percibe que tiene una o más de las características anteriores, o por asociación con una persona o grupo con una o más de estas características reales o percibidas.

Khu Đại học Cộng đồng Coast cam kết mang lại cơ hội bình đẳng trong các chương trình giáo dục, việc làm, và mọi quyền tiếp cận với các chương trình và hoạt động của tổ chức.

Học khu không phân biệt đối xử bất hợp pháp trong việc cung cấp cơ hội giáo dục hoặc việc làm cho bất kỳ người nào trên cơ sở chủng tộc hoặc dân tộc, giới tính, bản dạng giới, biểu hiện giới tính, tôn giáo, tuổi tác, nguồn gốc quốc gia, khuynh hướng tình dục, tình trạng hôn nhân, tình trạng sức khỏe, mang thai, thể chất hoặc khuyết tật tâm thần, tình trạng quân nhân hoặc cựu chiến binh, hoặc thông tin di truyền hoặc vì người đó được coi là có một hoặc nhiều đặc điểm nêu trên, hoặc dựa trên mối liên hệ với một người hoặc một nhóm có một hoặc nhiều đặc điểm thực tế hoặc nhận thức này.

Limited English-speaking students who are otherwise eligible, will not be excluded from any vocational education program.

Los estudiantes que están calificados para entrar en el programa de educación vocacional no pueden ser excluídos debido a su inglés limitado.

Sinh vieân naøo vôùi trình ñoä Anh vaên keùm, neáu hoäi ñuœ caùc ñieàu kieän phuø hôïp vaøo nhöõng chöông trình huaán ngheä, vaãn ñöôïc ghi danh hoïc nhö thöôøng.