Academic Catalogs

Non-Discrimination Statement

The Coast Community College District does not discriminate unlawfully in providing educational or employment opportunities to any person on the basis of race, color, sex, gender identity, gender expression, religion, age, national origin, ancestry, sexual orientation, marital status, medical condition, physical or mental disability, military or veteran status, or genetic information.

El Distrito de Coast Community College no discrimina ilegalmente en la provisión de oportunidades educativas o de empleo a cualquier persona sobre la base de raza, color, sexo, identidad de género, expresión de género, religión, edad, origen nacional, ascendencia, orientación sexual, estado civil, condición médica, discapacidad física o mental, estado militar o de veterano, o de la información genética.

“Trong việc cung cấp các cơ hội giáo dục và việc làm, Trường Đại Học Cộng Đồng Coast Community College District không đối xử phân biệt với bất cứ ai về chủng tộc, màu da, phái tính, nhận dạng phái tính, phát biểu về phái tính, tôn giáo, tuổi tác, nguồn gốc quốc gia, tổ tiên, định hướng phái tính, tình trạng gia đình, tình trạng sức khoẻ, bất lực thể lý hay tâm thần, tình trạng quân ngũ hay cựu chiến binh, hoặc thông tin về di truyền.”

Limited English-speaking students who are otherwise eligible, will not be excluded from any vocational education program.

Los estudiantes que están calificados para entrar en el programa de educación vocacional no pueden ser excluídos debido a su inglés limitado.

Sinh vieân naøo vôùi trình ñoä Anh vaên keùm, neáu hoäi ñuœ caùc ñieàu kieän phuø hôïp vaøo nhöõng chöông trình huaán ngheä, vaãn ñöôïc ghi danh hoïc nhö thöôøng.